Dáng đứng Việt cọng

https://danlambaovn.blogspot.com/2019/06/phuc-luy-trump.html

Phúc lụy Trump

Đáng thương thủ tướng tươi cười

Mở lời vồn vã để người ta khinh!

Sao không hẹn gặp trong dinh

Tư cách nguyên thủ linh đình hay không?

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Sunday, June 30, 2019 2244 ET