Nếu ai cũng đứng bên lề thì quê hương…

Nếu ai cũng đứng bên lề thì quê hương…

Nếu ai cũng đứng bên lề
Nhìn xem nước Việt đi về Bắc phương
Còn đâu sông núi quê hương
Còn đâu nòi giống để thương ngàn đời
Đứng lên già trẻ ai ơi
Quyết tâm gìn giữ muôn đời Việt Nam!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 28, 2019 1527 ET