Tàu mang cờ Singapore đâm chìm tàu cá Việt Nam rồi bỏ chạy?

https://www.voatiengviet.com/a/tau-mang-co-singapore-dam-chim-tau-ca-viet-nam/4976065.html

Tàu mang cờ Singapore đâm chìm tàu cá Việt Nam rồi bỏ chạy?

Nguyen Viet Nam

WWRI, Thursday, June 27, 2019 2133 ET