Việt Nam ‘quan trọng’ thế sao?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam ‘quan trọng’ trong chiến lược an ninh mới của Mỹ by Ngọc Lễ – VOA. 08/06/2019.

Tầm quan trọng của hợp tác Mỹ và các nước nhỏ ở vùng sông MêKông.

Hoa Kỳ cần an ninh chiến lược
Ấn-Thái Bình phải được quan tâm
Việt Nam án ngữ ngay tầm
Cam Ranh quân cảng rất cần có quân

Cơ chi Mỹ sớm quan sát kỷ
Không hy sinh tri kỹ Miền Nam
Nay bao nhiêu việc phải làm
Đều do anh Mỹ lỡ ham thân Tàu

Việt cọng xưa theo Tàu chống Mỹ
Nay bám theo đuôi Mỹ chống Tàu
Hai anh vì lợi của nhau
Theo Mỹ còn nước theo Tàu vong nô!

Toàn dân ơi cõi bờ rất trọng
Không thể nào để Trọng dâng Tàu
Trẻ già đoàn kết bên nhau
Một lòng giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, June 08, 2019 0000 EST