Xem “TIN MỚI 18-5-2019 | TRỰC TIẾP: Bài DIỄN VĂN Của Ông TẬP CẬN BÌNH Khiến TỔNG THỐNG TRump “NỔI GIÂN”” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem video:

Khi nói người thì chê thượng đẳng
Vậy thì nước phải chẳng trung tâm
Để cho thế giới khỏi lầm
Bỏ ngay cách gọi chính tâm nước Tàu

Nếu bảo rằng nước Tàu hòa hiếu
Giàn Đông Phương hãy kéo về ngay
Tham lam cướp giữa ban ngày
Lại còn lên giọng ta đây hiếu hòa!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 17, 2019 1959 EST