Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện?

Kính mời quý bạn xem bài: Ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại by BBC. 14 tháng 5 2019.
_106907733_hi053945361
Hình ảnh cuộc họp ngày 14/5, ảnh của Thông tấn xã Việt Nam công bố

Chín mươi triệu người dân kỳ vọng
Có đổi thay khi Trọng lui về
Dân quyền Độc lập Tự do
Nước nhà cường thịnh ấm no dân lành!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 15, 2019 0000 EST
1. Reuters nói gì về tin TBT/CTN Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện?