Ai giải phóng ai?

Kính mời quý bạn xem bài: Diễu binh ăn cướp Miền Nam Babui – Dânlambao. 4/24/2019.

Vào vơ vét về!

Đảng hô hào vào Nam giải phóng
Dân đói nghèo đang ngóng chúng ta
Khi vào mới sáng mắt ra
Nên chi vơ vét đem về Thăng Long!

Có người ngồi giữa lòng thành phố (1)
Khóc vì sự sụp đổ Sài gòn!
Căm thù Mỹ Ngụy không còn
Tức mình nghe đảng nỉ non tuyên truyền!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, April 30, 2019 0033 EST
1- Nhà văn Dương Thu Hương: “Tôi khóc ngày 30 tháng Tư 75 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ”
2- “44 năm và bọn phản động lưu vong…”
3- 30/4: Một góc nhìn về ngày chấm dứt Cuộc chiến VN
4- Thống nhất đất nước