Nguyễn Phú Trọng bệnh

Kính mời quý bạn xem bài: Ông Nguyễn Phú Trọng không khỏe nhưng ‘sẽ sớm trở lại làm việc’ by BBC. 25 tháng 4 2019.
npt
Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trọng bệnh là bị chứng bệnh nặng
Có thể hôn mê và đặng thở bình
Khiến cho toàn thể Ba Đình
Xôn xao lo hỏi Bắc Kinh chạy cờ

Phúc đầu niễng giựt cờ đi họp
Chuyến này về sẽ bóp Vượn ngay
Tên nào cũng một quan thầy
Đều dâng nước Việt vào tay giặc Tàu

Đồng bào không đứng lên mau
Chậm chân mất nước ngàn sau tủi hờn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, April 26, 2019 0100 EST

Advertisements