Ba Bình và Việt cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Ba Bình: Ác Mộng Cho TC by Vi Anh – Việt Báo. 2019-04-03.
Thai_Anh_Van
Bà Thái Anh Văn đi tuần tra đảo Ba Bình

Mã Anh Cửu, Thái Văn, Thủy Biển
Đến Ba Bình thăm viếng quân nhân
Hán nô chưa dám một lần
Bơi ra biển đảo thăm dân thế nào

Miệng thì la nước nào xâm lấn
Phạm chủ quyền không dám dấn thân
Trong khi đất nước rất cần
Một người vì nước vì dân đứng đầu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 04, 2019 0000 EST