Ba Vàng độ thế

Kính mời quý bạn xem bài: Mượn vong cúng Phật by Babui danlambaovn.blogspot.com 3/28/2019.
MượnvongcúngPhật
Nắm tay nhau đi vào địa ngục!

Ngôi chùa tên lạ Ba Vàng
Thường xuyên giải hạn trục vong giúp đời!
Tiếng đồn vang nức nơi nơi
Tiền trao đầy đủ tức thời vong đi
Vong này cũng lạ cũng kỳ
Vào thời bao cấp vong đi phương nào?
Bây giờ có được đồng vào
Vong đòi cho được từng hào từng xu!
Khen ngài Đại Đức khéo tu
Cứu nhân độ thế tiền vô Ba Vàng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 01, 2019 0000 EST
1- Tại sao chùa Ba Vàng bị đánh vào lúc này?