Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần cuối)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần cuối) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 3/27/2019.
hồchíminhđốngbầynhầy-danlambao
Bầy nhầy Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh không là người Việt
Nên chi hồ quyết giết không thương
Giả danh thống nhất quê hương
Để cho chết hết Bắc phương tràn vào!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 27, 2019 2148 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)
7- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)
8- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII)
9- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IX)
10- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần X)
11- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần XI)