Tân Cương hôm nay Việt Nam ngày mai!

Kính mời quý bạn xem bài: Người Uyghur dưới gót giày toàn trị Trung Quốc by Chấn Minh (Danlambao) 18 Tháng Ba, 2019.
uighur21
Người dân Uyghur bất lực trước đàn áp!

Tân Cương tao loạn hôm nay
Sẽ là hình ảnh mai này Việt Nam!
Đứng lên ngăn chận giặc tràn
Thờ ơ vô cảm sẽ làm hán nô
Không còn đất nước cõi bờ
Không còn gì nữa cơ đồ Hùng Vương!
Ai còn có chút tình thương
Dành cho Tổ Quốc Quê Hương Hồng Bàng
Đứng lên quyết giữ giang san
Quyết cùng liều chết đánh tan quân thù!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 20, 2019 0020 EST