Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần X)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần X) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 3/16/2019.
Hồchíminhcáogià-danlambao
Hồ Chí Minh.

Thì ra đảng từ ngày thành lập
Đã làm theo thượng cấp Hoa Nam
Hai tên Tàu cọng âm thầm
Ra tay tận diệt dân Nam có lòng

Người Việt Nam thật lòng yêu nước
Hãy đứng lên đối trước giặc thù
Làm cho sáng tỏ ngàn thu
Xác sình thối ấy không là Sinh Cung!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 17, 2019 1331 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)
7- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)
8- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII)
9- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IX)