Huyền thoại Tây Sơn ‘giải phóng nông dân’

Kính mời quý bạn xem bài: Ý kiến nói Tây Sơn ‘giải phóng nông dân’ chỉ là huyền thoại by BBC. 8 tháng 2 2019.
_105399979_gettyimages-466782149
Lễ hội Ngọc Hồi – Đống Đa nhắc lại chiến thắng của vua Quang Trung chống lại quân Thanh ở Hà Nội

Nếu không giải phóng nông dân
Làm sao thắng được mấy lần Nguyễn Vương?
Làm sao bảo vệ quê hương
Chống quân xâm lược Bắc phương Thanh triều?
Quân Thanh số lượng hơn nhiều
Thần tốc một trận sớm chiều tan hoang
Sông Hồng máu đỏ còn loang
Đống Đa Nghi Đống bảo toàn tiết trung
Tổ tiên anh dũng kiêu hùng
Nay sao Việt cọng lại cung cúc Tàu?
Đứng lên thề quyết cùng nhau
Một lòng giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, February 09, 2019 0000 EST
1- Hình ảnh Gò Đống Đa
2- Trận Ngọc Hồi – Đống Đa
3- The Battle of Ngọc Hồi-Đống Đa
4- Chiến thắng Đống Đa
5- Đại phá quân Thanh Xuân Kỷ Dậu – 1789