Đấu tranh giữ nước là trách nhiệm chung của mọi công dân

Kính mời quý bạn xem bài: Đấu tranh không phải chuyện của tôi by Võ Ngọc Ánh (Danlambao) 19.01.2019.
motminhdi-danlambao
Kẻ độc hành.

“Mọi sự đã có đảng và nhà nước lo!”
Đó là câu trả lời của người tôi quen khi nói cho anh ta biết Ải Nam Quan đã bị Tàu chiếm!

“Đấu tranh không phải của tôi”
Lòng dân như thế xong rồi Việt Nam!
Từ khi Đồng ký công hàm
Hiến dâng biển đảo nguyện làm tay sai
Mấy trăm tờ báo và đài
Đồng ca bốn tốt miệng nhai chữ vàng
Hãy mau cất bước lên đàng
Đấu tranh giữ nước vững vàng giang sơn
Đứng lên ơi hỡi toàn dân
Chống Tàu giữ nước Việt Nam trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, January 20, 2019 1654 EST