“Bán nước là tội không thể dung tha” – Dân Làm Báo

Source: “Bán nước là tội không thể dung tha” – Dân Làm Báo
NguyễnPhúTrọng-tháithú-thầnphụcTàu-danlambao
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 26, 2018 1144 EST

Advertisements