DÂN TÀU DI CƯ VÀO VIỆT NAM, MỘT DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG

Kính mời quý bạn xem bài: DI CƯ VÀO VIỆT NAM, MỘT DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG by Đỗ Ngà 21 tháng 12 lúc 10:16.
PNB_8933-bc1f2
Cổng biên giới Trung-Việt mở cửa tự do!

Người Việt có tiền ra khỏi nước
Tạo khoảng trống Tàu bước thay vào
Đứng lên ơi hỡi Đồng bào
Dân Tàu đầy khắp chổ nào cho ta?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 25, 2018 1200 EST