Không gì Đáng Sợ hơn Mất Nước!

Kính mời quý bạn xem bài: Xóa tên Việt Nam trên bản đồ Thế giới mới là Điều Đáng Sợ! by Tác giả: Nguyễn Nhơn – Ba Cây Trúc. 2018-12-19.
Việt Nam
Bản đồ Châu Á.

Ngày mai này có người sẽ hỏi
“Việt Nam tôi đâu” hỡi người ơi!
Toàn dân xin hãy trả lời
Đất thì còn đó con trời thay tên

Ai yêu nước đứng lên chống giặc
Diệt hán nô theo Bắc triều Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 22, 2018 1841 EST