Hé lộ nội dung thỏa thuận khai thác dầu khí Tàu cong – Philippines ở Biển Đông

Hé lộ nội dung thỏa thuận khai thác dầu khí Trung Quốc – Philippines ở Biển Đông


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 23, 2018 2300 ET