Tàu cọng có còn nguyên sau chiến tranh Trung Mỹ?

Kính mời quý bạn xem bài: Thế Chiến 3 _ TC bể ra tam hay lục Quốc by Vi Anh – Báo Mai. Thursday, October 18, 2018.
Future China
Nước Tàu thế kỷ 21.

Hỡi dân bị trị đứng lên
Đòi quyền độc lập xây nền tự do
Mông Hồi Mãn Tạng Bạch Hồ
Chống Tàu dựng lại cơ đồ Tổ tiên!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, October 20, 2018 0000 EST