Vua Việt Nam, Thái thú Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: TBT Trọng được giới thiệu làm Chủ tịch nước: Nhất thể hóa “hợp lòng dân” by VOA Tiếng Việt. 03/10/2018.
20181003-vietnam-npt.png
Hán nô Nguyễn Phú Trọng lú

Trần Đại Quang chết tức chết tối
Đường thênh thang mở lối Trọng lên
Nhớ ơn Tập đế Trọng đền
Đặc khu biển đảo tài nguyên nước nhà

Phải chăng vận nước ta đã tận?
Nên đảng viên không bận tâm tư
Đồng thanh đề cử hán nô
Làm vua dân Việt bưng bô giặc Tàu

Công an Quân đội mau đứng dậy
Ngăn tên này dùng gậy đàn anh
Đưa sang Tàu trắng về xanh
Thân Huynh Quang Ngọ Bá Thanh một đường

Hỡi toàn dân còn thương Đất Việt
Hãy đứng lên tiêu diệt hán nô
Quyết tâm gìn giữ cõi bờ
Thề không để mất cơ đồ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, October 04, 2018 0000 EST
1- Việt Nam : Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm chủ tịch nước
2- TBT Nguyễn Phú Trọng ‘sẽ kiêm Chủ tịch nước’
3- Vua Nguyễn Phú Trọng
4- Vietnam’s hardline party leader to become president
5- 100% đồng thuận. 100% độc tài. 100% nô lệ. 100% đen tối
6- An Nam dị vương
7- Đại họa cho Việt Nam nếu Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư kiêm Chủ Tịch nước
8- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước