Nếu Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư kiêm Chủ Tịch nước!

Kính mời quý bạn xem bài: Đại họa cho Việt Nam nếu Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư kiêm Chủ Tịch nước by Vũ Đông Hà (Danlambao) 29.09.2018.
tháithúnguyễnphútrọng2018-danlambao
Thái thú Nguyễn Phú Trọng.

Cần chi Trọng thủ hai vai
Một chức đảng trưởng đủ sai quần thần
Tuy nhiên Tập đế đang cần
Thôi thì kiêm cả hai phần cho mau
Trọng hô hãy nhập vào Tàu
Thành Đô đã ký cùng nhau một nhà
Từ nay một dãy sơn hà
Nam quốc tự trị gọi là đặc khu
Đồng bào cam chịu cầm tù?
Hay là tiêu diệt tội đồ hán gian?
Đứng lên cứu lấy giang san
Chống Tàu giữ nước Việt Nam muôn đời!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 29, 2018 0117 EST

Advertisements