Bảy lập luận sai về việc dùng tiền Tàu cong ở biên giới

‘Bảy lập luận sai về việc dùng tiền TQ ở biên giới’


Chi cân môt tram đôi tiên
Tiên Tàu tiên Viêt giao liên liên tay
Tiên Tàu mang đên trong ngày
Sau khi kêt toán biêt ngay chùng nào.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 11, 2018 0752 EST