Tàu chiến Anh tới Sài Gòn

Tàu chiến Anh tới Sài Gòn


HMS Albion

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 03, 2018 2140 EST