Xuống đường cứu nước

Kính mời quý bạn xem bài: Xuống đường cứu nước by Đồ Hiếm (Danlambao) 8/25/2018.
baovetoquoc-danlambao
Sóng lòng dân.

Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Diệt bè nô hán kêu gào “Đặc khu”
Đưa non nước Việt thiên thu
Vào tay giặc hán kẻ thù xâm lăng
Toàn dân ai có nghe chăng?
Giang sơn nguy khốn Biển Đông sóng gào!
Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Giữ đất nước Việt không vào khựa Trung!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 25, 2017 1622 EST

Advertisements