Thẻ lên tàu in song ngữ Hoa-Việt, chuyện nhỏ hay lớn?

Thẻ lên tàu in song ngữ Trung-Việt, chuyện nhỏ hay lớn?


Cong san Viêt cam tâm nô lê
Nên khua Tàu in vé kiêu nay
Không cân thông báo cho hay
Tu in tu ve xem mày làm chi?

Đông bào oi! Đùng đi tàu âý
Cho hán nô chúng thây lòng dân
Viêt Nam đôc lâp phai cân
Cho Tàu khua biêt ý dân là Tròi!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 14, 2018 1610 EST