Tàu cong ngầm cảnh báo Việt Nam?

Trung Quốc ngầm cảnh báo Việt Nam?


Toàn dân cân phai săn sàng
Đúng lên đánh đuôi giăc tràn sang ta
Quyêt tâm giu nuóc giu nhà
Viêt Nam đôc lâp quôc gia truòng tôn.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 13, 2018 0857 EST