Triệu triệu người Việt sẽ ‘bị giam’

Kính mời quý bạn xem bài: TQ: Triệu người Uighur ‘bị giam’, ngàn người ngăn phá đền thờ by BBC. 12 tháng 8 2018.
_102939445_98990f0d-105e-4c62-bcc8-33046e2b993d
u tình Uyữ

Hỡi đồng bào con Hồng cháu Lạc
Không chống Tàu chẳng khác thế này
Chín mươi triệu, mấy cánh tay?
Cớ sao chịu trói bởi bầy hán nô?

Còn đâu nữa cơ đồ đất nước
Khi khựa Tàu qua bước “Đặc khu”
Dân ta sẽ bị cầm tù
Ngay nơi ta ở cho dù là đâu

Hãy đứng lên chống Tàu cứu nước
Hỡi thanh niên tiến bước lên đường
Quyết vì Đất nước Quê hương
Diệt bè nô hán Bắc phương Ba Đình.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 12, 2018 1359 EST