Watch “Huy Đức Thần sấm sét bình luận về âm nhạc Trịnh Công Sơn@ NTN NEWS” on YouTube

Kính mời quý bạn xem videos:

Cám ơn Huy Đức vạch mặt tên việt cọng nằm vùng Trịnh Công Sơn ăn cơm quốc gia thờ ma cọng sản.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 05, 2018 1930 EST
1- Huy Đức: Trịnh Công Sơn – Công hay Tội?
2- Thần Sấm Sét Huy Đức – Trịnh Công Sơn Công Hay Tội
3- Trịnh Công Sơn Công Hay Tội?
4- HUY ĐỨC THẦN SẤM SÉT 06052019: Trịnh Công Sơn Công Hay Tội ?