Watch “TIN VUI: Nguyễn Xuân Phúc TUYÊN BỐ bãi bỏ ĐẶC KHU Thím Ngân sẽ làm thế nào?” on YouTube

Tru di bè lu hán nô
Quyêt tâm gin giu co đô Tô Tiên!
Không vì nghèo khó thiêu tiên
Dâng đât dâng biên noi miên biên cuong
Hoi nguòi dân Viêt thân thuong
Đúng lên bao vê quê huong Lac Hông!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 04, 2018 1440 EST

Ông Michael Nguyễn bị VN bắt theo Điều 109, dân biểu Mỹ lên tiếng

Ông Michael Nguyễn bị VN bắt theo Điều 109, dân biểu Mỹ lên tiếng


Nguòi dân muôn chinh quyên này đô
Boi lông quyên làm khô nguòi dân!
Cuóp nhà cuóp đât bât cân
Dâm oan rên xiêt muôn phân đăng cay
Đông bào oi chung tay diêt công
Cùng môt lòng quyêt chông giăc Tàu
Băc Nam già tre bên nhau
Quyêt thê chông lai giăc Tàu xâm lăng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 04, 2018 1311 EST