Việt Nam muốn như Tân Cương không?

Kính mời quý bạn xem bài: Tỉnh Tân Cương của Tàu cộng – Một nhà nước công an mà thế giới chưa hề thấy by Bernhard Zand * Nguyễn Văn Vui (Danlambao) 7/31/2018.
Đường phố Tân Cương
Cảnh sát Tàu cọng đang canh chừng dân Uyghur trên đường phố.

Hỡi người Việt Nam trong ngoài nước
Hãy cùng nhau ngăn bước giặc thù
Không là tỉnh nhỏ đặc khu
Việt Nam độc lập thiên thu vói Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 01, 2018 0000 EST