Non Nước lâm nguy

Kính mời quý bạn xem bài: Non Nước lâm nguy by vivi099 July 13, 2018.
DAC_KHU-1
Ba Đặc khu mà Việt cọng sắp dâng cho Tàu cọng.

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
Bọn hán nô dâng nước cho Tàu
Sau năm 99 còn đâu
Dấu tích đất Việt lúc đầu hay không?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 01, 2018 1212 EST