Thêm 10 người đi tù vì phản đối Đặc khu Kinh tế

Thêm 10 người đi tù vì phản đối Đặc khu Kinh tế


Toàn dân già tre đúng lên
Quyêt tâm giu nuóc vung bên muôn năm!
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, July 23, 2018 1900 EST