ĐỪNG SỢ!

Kính mời quý bạn xem bài: CHÓ “KHÔNG RĂNG MÔ”, ĐỪNG SỢ. by Kiêm Ái – Ba Cây Trúc 2018-06-24.
Ceausescu
Mărturii despre execuţia soţilor Ceauşescu – Media: 53971 – RTV.net

Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc
Thành Đặc khu là mất Việt Nam
Đứng lên toàn thể dân Nam
Dân ta “Đừng Sợ” mới làm Tàu suy!

Toàn dân hỡi cứu nguy Đất nước
Đảng cọng đang từng bước hiến dâng
Đất liền hải đảo dần dần
Thuộc về Tàu cọng muôn phần trớ trêu!

Tổ quốc ta đang kêu đang gọi
Người yêu nước tiếp nối tiền nhân
Đứng lên chống giặc an dân
Non sông Dân tộc đang cần cứu nguy.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, June 24, 2018 1550 EST

1-
Mărturii despre execuţia Ceauşeştilor de la unul dintre membrii plutonului de execuţie VIDEO