Watch “Nhạc Chế | Đắp Mộ Thằng Tàu | Cực Hay Và Cực Chuẩn | Đừng Cho Trung Quốc Thuê Đất.” on YouTube

Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Chứng minh Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử Việt Nam by Trúc Giang MN (Danlambao) 22-6-2018.
TàutặcNguyễnPhúTrọng-danlambao
Tội đồ bán nước Nguyễn Phú Trọng

Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Thờ ơ vô cãm nước vào ngọai bang
Diệt ngay lũ cọng tham tàn
Chủ trương nô lệ đầu hàng Bắc Kinh
Bắc Nam tiếp tục biểu tình
Chống dâng Đất Việt nước mình cho Hoa.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, June 23, 2018 0000 EST