Các điều khoản bán nước của Dự luật Đặc Khu

Kính mời quý bạn xem bài: Các điều khoản bán nước của Dự luật Đặc Khu by Nguyễn Tường Tâm (Danlambao) 20.06.2018.
đặckhubánnước-2-danlambao
Dự luật bán nước
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, June 20, 2018 0300 EST