Viêt Nam muôn tăng cuong luc luong canh sát biên

Viêt Nam muôn tăng cuong luc luong canh sát biên by Thanh Phuong-RFI 5-21-2018