Nhìn USS Carl Vinson nhó USS Constitution

Đà Nẵng – cánh cửa biển Đông