ASEAN tránh đụng Tàu cọng trên bầu trời Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: ASEAN tránh đụng TQ trên bầu trời Biển Đông? by BBC. 7 tháng 2 2018 .
_99448351_gettyimages-577071418
Tranh chấp về lãnh hải ở Biển Đông đặt ra nhu cầu liên kết quân sự trong khu vực

Quy tắc ứng xử gì đây
Gặp Tàu thì tránh kẻo lây lụy phiền
Khác nào một đám cừu chiên
Thấy con cáo dữ thì liền tránh xa!
Làm sao giữ được sơn hà
Khi trông thấy giặc thì ta tránh đường?
Đứng lên gìn giữ quê hương
Hỡi người yêu nước và thương giống nòi
Ngàn năm lịch sử sáng soi
Tổ tiên tránh giặc còn nòi Việt không?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 08, 2018 0000 EST