Kẻ Gai chích thủng Việt cọng

Đánh dân sao giỏi thế này?
Giặc Tàu quyết đánh phải hay không nào!
Bao vây bức hại đồng bào
Muôn năm lịch sử khắc vào vết nhơ!
Đồng bào xin chớ thờ ơ
Đứng lên bảo vệ cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 23, 2017 2255 EST

www.vietnamexodus.info

Luật Sư Đinh Thạch Bích

HÀNG TRĂM CÔNG AN – CÔN ĐỒ TẤN CÔNG GIÁO XỨ KẺ GAI

View original post