Nguyễn Phú Trọng và khẩu khí hán nô

Kính mời quý bạn xem bài: Nguyễn Phú Trọng qua chén trà Tàu by Lê Dủ Chân (Danlambao) 23.12.2017.
NguyễnPhúTrọng-henvoigiacacvoidan-danlambao
Biếm họa hán nô Nguyễn Phú Trọng.

Mời quốc khách uống trà bản quốc
Lại khen trà quý quốc ngon hơn
Hán nô vô sĩ vô ơn
Ngành trà bản địa nuôi cơm chúng mày

Đồng bào ơi bọn này bán nước
Đang thi hành hiệp ước Thành Đô
Hàng ngày giặc hán kéo vô
Tiếng là du lịch để chờ xâm lăng

Hỡi toàn dân nghe chăng Tổ Quốc
Đang gọi người yêu nước đứng lên
Giúp người Dân Việt sống còn
Bảo toàn Đất Việt vững bền muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 22, 2017 2300 EST