Đảng lãnh đạo chính phủ

Kính mời quý bạn xem bài: TBT Trọng sẽ ‘dự họp và chỉ đạo chính phủ’ by BBC. 14 tháng 12 2017.
_99205723_collage
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái) dự cuộc họp Chính phủ cuối tháng 12

Theo hiếp pháp VNCS
Có điều 4 là đảng chỉ huy
Cho nên Phú Trọng đầy uy
Tam quyền phân lập còn tùy đảng phân

Nguyễn Tấn Dũng có lần đã nói
Đảng phân công thì chối làm sao
Dẫu cho thất thoát hư hao
Dân bầu dân chịu Hùng nào lỗi chi

Nay Xuân Phúc làm vì tổng Trọng
Nên mời ngồi chủ động ra oai
Lệnh trên ban xuống cho ai
Thành công thất bại thì ngài tổng mang

Mang chi ách giữa đàng vào cổ
Khi thất bại xấu hổ lắm thay
Năm châu thế giới hiện nay
Mấy khi đảng trưởng ra tay cầm quyền

Đồng bào ơi con thuyền đất Việt
Đang mỗi ngày biến Việt thành Tàu
Đồng bào xin đứng lên mau
Quyết tâm đoàn kết chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 17, 2017 1722 EST