Toàn Dân Đứng Dậy Diệt Cộng Chống Tàu Xâm Lăng

Kính mời quý bạn xem bài: Chiến dịch: Hãy nổi lửa lên cho Tổ Quốc by Nguyên Thạch (Danlambao) 12/16/2017.
d9ee7cacf8fa9854d70f9c5064ca426c4e91311d821c987a9c99d84b71a91e40
Nổi lửa diệt thù.


Nổi lửa lên đốt quân bán nước
Nổi lửa lên ngăn bước quân thù
Việt Nam bền vững thiên thu
Là nhờ ngọn lửa diệt thù hôm nay!

Đồng bào ơi! Có hay nước mất?
Đảng cọng sản dâng đất cho Tàu!
Toàn dân hãy đứng lên mau
Quyết lòng cứu nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 16, 2017 2020 EST