Những ‘kiến nghị’ từ quần chúng về Tieq Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Những ‘kiến nghị’ từ quần chúng về Tieq Việt by Nguyên Thạch (Danlambao) 12/05/2017.
TS Bùi Hiền
Tiến sĩ Bùi Hiền do Tàu đào tạo.
ẢnhchụpMànhình2017-12-05lúc3_25_20CH
Chữ Việt mới của Tiến sĩ Bùi Hiền.

Nước ta từng bị Tàu đô hộ
Hơn ngàn năm gian khổ đọa đày
Nhưng dân ta vẫn còn đây
Ấy nhờ tiếng nói là dây lưu truyền

Tiến sĩ cọng Bùi Hiền chủ đích
Là xóa đi dấu tích sinh tồn
Tiếng ta khi đã không còn
Dân ta hán hóa sao còn nước ta?

Đồng bào ơi! Quyết thề tranh đấu
Không để cho gạo nấu thành cơm
“Tiếng ta còn, nước ta còn”1
Muôn năm tiếng Việt sắc son trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 05, 2017 0800 EST
1- Phạm Quỳnh
2- Trụ đồng Mã Viện
3- Có hay không “Cột đồng Mã Viện” ?