Hợp đồng cho thuê đất hay sát nhập – Dân Làm Báo

Kính mời quý bạn xem bài: Hợp đồng cho thuê đất hay sát nhập by Cánh Dù Lộng Gió- Dân Làm Báo. 12/04/2017.
16-rongran-trieukien-danlambao
Việt cọng chầu hán cọng

Dân Tàu đông nhưng nước Tàu rộng
Hà cớ chi lại xuống Việt Nam
Thuê đất hơn chín mươi năm
Để xây khu phố làm ăn lâu dài

Khi hết hạn hỏi ai có thể
Bắt trả đất như thể khi thuê
Nơi này nay đã là quê
Làm sao đuổi được chúng về Bắc phương?

Đồng bào ơi quê hương đang mất
Hãy đứng lên giữ đất nước nhà
Diệt bè nô hán thối tha
Cam tâm rước giặc vào nhà hại dân.


Mỗi vùng đất thuê khi hết hạn thì đã thành phố Tàu, người cs có nói Tàu xóa bỏ để trả lại nguyên trạng như khi mới thuê hay không?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 04, 2017 0000 EST