McDonald ở Hà Nội

Kính mời quý bạn xem bài: McDonald khai trương cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội by BBC. 2/12/2017.
McDonald HaNoi.png
McDonald’s khai trương tại Hà Nội hôm 02/12/2017.

Ôi thuở nào đánh cho Mỹ cút
Rồi bây giờ mời cook McDonald
Khai trương ngay tại thủ đô
Bao người đã chết thành vô ích rồi!

Đã mời Mỹ thì chơi với Mỹ
Đừng đi dây giữa Mỹ và Tàu
Bạn bè tôn trọng lẫn nhau
Tránh không xâm lấn như Tàu hiện nay

Đồng bào ơi chung tay cứu nước
Bắc Trung Nam khắp nước đầy Tàu
Mau mau đoàn kết bên nhau
Toàn dân cùng nguyện chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 02, 2017 2050 EST