Tâm thư kính gửi quý Thầy Cô và các bạn cựu nữ sinh trường nữ trung học Trưng Vương Sài Gòn trước 1975

Kính mời quý bạn xem bài: Tâm thư kính gửi quý Thầy Cô và các bạn cựu nữ sinh trường nữ trung học Trưng Vương Sài Gòn trước 1975 by Trưng Vương Sài Gòn (Danlambao) 11/22/2017.
Ảnh%20chụp%20Màn%20hình%202017-11-22%20lúc%206_06_57%20CH.png
Học sinh trường nữ trung học Trưng Vương Sài Gòn trước năm 1975.

Hỡi người dân Việt khắp nơi
Xin cùng đứng dậy đáp lời núi sông
Ai là con cháu Tiên Rồng
Có cam nhìn giống Lạc Hồng diệt vong?
Trẻ già trai gái một lòng
Đứng lên cùng chống giặc trong giặc ngoài
Giặc trong cọng sản tác oai
Tay sai Tàu cọng giặc ngoài xâm lăng
Đồng bào ơi có nghe chăng!
Hồn thiêng đất nước Việt đang thở dài!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 23, 2017 2230 EST