Chấn động: Người dân Hải Dương dùng Bom Xăng với Ga để chống lại đoàn cưỡng chế

Đứng lên chống lại bạo quyền
Quyết thề giữ đất chủ quyền của dân
Đồng bào ơi! Đất nước cần
Tự do dân chủ công bằng ấm no
Nhân quyền chẳng phải ai cho
Hãy cùng giành lấy tự lo dân mình
Đứng lên chống lại Ba Đình
Tay sai của giặc Bắc Kinh tham tàn
Người dân rơi cảnh lầm than
Khắp nơi đứng dậy xóa tan bạo quyền!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 19, 2017 1155 EST

www.vietnamexodus.info

View original post