Tàu lấy quyền gì để cấm đánh cá ở Biển Đông?

Kính mời quý bạn xem bài: Cấm đánh cá ở Biển Đông ‘không để chống VN’? by Quốc Phương – BBC Tiếng Việt 22 tháng 10 2017.
_98424556_13_haiquntqtptrn
Hạm đội Tàu

Tàu không là chủ Biển Đông
Lấy quyền gì cấm dân không lưới chài?
Hải quân bảo vệ cho ai
Bám bờ để mặc dân chài lầm than
Đồng bào đồng loạt đứng lên
Một lòng triệt hạ những tên nô Tàu
Toàn dân đoàn kết bên nhau
Giữ yên bờ cõi chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 24, 2017 2200 EST