Bằng chứng Việt cọng bán nước cho Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Tiền chính phủ TQ tới Việt Nam bao nhiêu? by BBCVietnamese 12 tháng 10 2017.
_98284714__98257801_china_aid_640_v1-nc
Những nước nhận viện trợ của Tàu. Số liệu tính bằng đôla Mỹ


Trương Tấn Sang đã từng tuyên bố
Không lo tiền đã có Tàu cho
Ba năm bốn tỷ tiền đô
Mặc sức tham nhũng gửi vô ngân hàng

Xin Tàu tiền khi đang lâm trận
Vì tiền Tàu quên Hận Nam Quan
Hoà bình hơn bốn mươi năm
Vẫn mang bị gậy xin ăn khắp trời!

Không mở mắt nhìn trời Đông Á
Nước Nam Hàn đã khá hơn xưa
Dân ta tài trí nào thua
Cớ sao cứ phải mang bùa Cái bang?

Đồng bào ơi phải cần đứng dậy
Vì tương lai thanh tẩy Hán nô
Phá tan bùa yễm cáo hồ
Quyết tâm bảo vệ cơ đồ Hùng Vương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 17, 2017 1822 EST